Beint í aðalefni

Ábyrgðartrygging samstarfsaðila

Vernd gegn skaðabótakröfum frá gestum og nágrönnum allt að US$1.000.000 fyrir hverja bókun

Hvaða vernd hef ég?

US$1.000.000 tryggingavernd

Vernd gegn skaðabótakröfum frá þriðju aðilum allt að US$1.000.000 fyrir hverja bókun.

Frumtrygging

Þessi áætlun veitir þér vernd ef eitthvað fer úrskeiðis og verður fyrst til að bregðast við bótakröfu.

Alþjóðleg áætlun

Ábyrgðartrygging frá helstu vátryggingafélögum fyrir gististaði þína í heimilisstíl um allan heim.

Hvernig virkar þetta?

Sjálfvirk skráning

Allir gististaðir þínir í heimilisstíl sem koma til greina eru skráðir í áætlunina og eftir það eru Booking.com bókanir þínar með tryggingavernd.

Engar viðbótargreiðslur

Það eru engar viðbótargreiðslur, en söluþóknunargjöld hækka ekki vegna áætlunarinnar.

Tryggt af vátryggjendum

Ábyrgðartrygging frá alþjóðlegum vátryggingafélögum til að vernda þig gegn því óvænta.

Hvað bætir ábyrgðartrygging samstarfsaðila?

Áætlunin verndar þig gegn lögsóknum þriðja aðila eða skaðabótakröfum vegna líkamstjóns eða skemmda á gististaðnum.

Hvað er bætt?

Fyrir neðan eru nokkur dæmi um tilvik sem eru bætt ef þau eiga sér stað meðan á dvöl gesta þinna stendur.

  • Líkamstjón (t.d. ef gestur þinn handleggsbrotnar þegar hann rennur í sturtunni og telur þig bera ábyrgðina.)
  • Skemmdir á eign þriðja aðila (t.d. ef gestur þinn fyrir slysni skilur eftir krana með opið fyrir rennsli og veldur tjóni á íbúð nágranna þíns fyrir neðan)

Hvað er ekki bætt?

Fyrir neðan eru nokkur dæmi um tilvik sem eru ekki bætt ef þau eiga sér stað meðan á dvöl gesta þinna stendur.

  • Skemmdir og/eða meiðsli af völdum gæludýra (t.d. hundur gests þíns slasar nágranna)
  • Þín eigin líkamsmeiðsli (t.d. þú handleggsbrotnar þegar þú misstígur þig á þrepi við gististaðinn)
  • Skemmdir eða meiðsli af völdum einhvers sem gert er viljandi (ekki slys)
  • Þínar persónulegu eigur (t.d. gestur brýtur sjónvarpið þitt eða borð)

Almennir skilmálar og undantekningar gætu átt við. Lestu skilmálana

Algengar spurningar

Hvað er ábyrgðartrygging samstarfsaðila?

Ábyrgðartrygging samstarfsaðila er áætlun sem verndar þig gegn lögsóknum þriðja aðila eða skaðabótakröfum vegna líkamstjóns eða skemmda á gististað sem eiga sér stað á tímabili bókunar sem gerð var í gegnum Booking.com. Til dæmis ef gestur þinn rennur í baðinu og handleggsbrýtur sig meðan á dvöl hans stendur þá gæti komið til greina að gera bótakröfu vegna slyssins.

Hvernig virkar prógrammið?

Ábyrgðartrygging samstarfsaðila veitir samstarfsaðilum Booking.com (bæði eigendum og rekstrarstjórum gististaða) frumábyrgðartryggingu upp á US$1.000.000 fyrir allar dvalir sem bókaðar eru í gegnum vettvang okkar án viðbótarkostnaðar fyrir þig. Þetta þýðir að ef þú hefur ekki þegar ábyrgðartryggingu þá bregst þessi trygging fyrst við ef einhver gerir bótakröfu á þig. Ef þú hefur þegar ábyrgðartryggingu fyrir gististað þinn skaltu líta á þetta sem viðbótarvernd ofan á það sem þú hefur. Þessir skilmálar eiga við um allar nýttar gistinætur sem bókaðar eru í gegnum Booking.com sem eiga sér stað 1. október 2023 eða síðar. Svo fremi að þú sért skráð/ur í áætlunina þá daga sem dvölin stendur yfir skiptir ekki máli hvenær bókunin var gerð.

Er gististaðurinn minn tryggður?

Ábyrgðartrygging samstarfsaðila er fáanleg fyrir hverja dvöl sem bókuð er í gegnum Booking.com fyrir gististaði í heimilisstíl á flestum þeim stöðum þar sem Booking.com starfar. Sjá Skilmála (Viðhengi A) til að sjá skrá yfir öll lönd sem ábyrgðartrygging samstarfsaðila gildir í. Zurich Plc áskilur sér rétt til að draga til baka tryggingavernd og skaðleysi vegna reglugerðarákvæða, svo sem vegna breytinga og uppfærslna á svæðum sem beitt eru refsiaðgerðum.

Er það Booking.com sem veitir tryggingaverndina?

Nei, Booking.com er ekki vátryggjandinn. Við höfum gerst samstarfsaðilar Zurich Insurance Plc, sem er stórt alþjóðlegt vátryggingafélag, til að veita þér ábyrgðartryggingarlausn sem verndar þig fyrir hinu óvænta.

Tryggir ábyrgðartrygging samstarfsaðila samstarfsaðilann eða gestinn?

Samstarfsaðilinn er bótaþegi ábyrgðartryggingar samstarfaðila. Hún tryggir samstarfsaðila gegn skaðabótakröfum þriðja aðila. Hafðu í huga að hún tryggir ekki persónulega ábyrgð samstarfsaðila, svo sem líkamlega áverka (t.d. við handleggsbrot þegar hrasað er um þrep á gististaðnum) eða tjón sem gististaðaeigandi eða umsjárfélag eða starfsfólk eða fulltrúar þeirra kunna að valda.

Hvað ef ég er þegar með húseigendatryggingu?

Það gæti verið að húseigendatryggingin sem þú ert með fyrir bæti ekki slys sem verða á tímabilum útleigu. Hvorki við né Zurich Insurance Plc getum ráðlagt þér varðandi hentugleika eða tryggingarvernd sem húseigendatrygging þín veitir. Við biðjum þig um að kanna núverandi skilmála og hafa samband við húseigendatryggingafélag þitt til að fá staðfest hvort útleiga gististaðarins sé tryggð eða ekki. Ef þú þarft ekki ábyrgðartryggingu samstarfsaðila sem Zurich Plc veitir geturðu skráð þig úr áætluninni.

Hvernig geri ég bótakröfu?

Allar bótakröfur verða meðhöndlaðar af tilkvöddum tjónafulltrúa. Ef þú ert með bótakröfu skaltu tilkynna um hana eins fljótt og mögulegt er – vinsamlegast athugaðu að bótakröfur eru ekki meðhöndlaðar af Booking.com.

  1. Aflaðu eins mikilla upplýsinga um atvikið og/eða slasaða þriðju aðila og mögulegt er sem leggja má fram hjá tryggingaráðgjafa

  2. Notaðu hnappinn „gera bótakröfu“ hér fyrir neðan til að gera kröfu þína og veldu þá bókun sem hún á við

  3. Útvegaðu tjónafulltrúanum allar upplýsingar um atvikið, skjöl sem tengjast því og nöfn þeirra aðila sem eru slasaðir eða gera skaðabótakröfu

  4. Tilkvaddur tjónafulltrúi mun bregðast við innsendingu þinni innan 2 sólarhringa

Gera bótakröfu