Privacy Statement para sa Mga Business Partner

Ipinapaliwanag ng Privacy Statement na ito kung paano pinoproseso ng Booking.com group of companies ang personal data na may kaugnayan sa mga indibidwal, empleyado, may-ari, o kinatawan na kumikilos sa ngalan ng aming (kasalukuyan, dati, o potential) na Mga Business Partner.

Sa dokumentong ito, maaaring tukuyin ang mga group company ng Booking.com bilang “tayo”, “kami”, “amin”, o “Booking.com”. Ang mga indibidwal, empleyado, may-ari o kinatawan na kumikilos sa ngalan ng aming Mga Business Partner ay maaaring tukuyin nang magkasama o magkahiwalay bilang “ikaw”, “mo”, o “Mga Business Partner”.

Sa context ng Privacy Statement na ito, ang term na “Mga Business Partner” ay maaaring tumukoy sa:

Tandaan na ang mga kumpanyang gumagamit ng aming mga “Booking.com for Business” service para i-facilitate ang Mga trip reservation para sa kanilang staff ay napapailalim sa aming Privacy at Cookie Statement para sa mga customer.

Naaangkop ang Privacy Statement na ito sa anumang Booking.com group company na responsable para sa pagproseso ng personal data na nauugnay sa Business Partner. Depende sa uri ng business relationship, maaaring iba’t ibang Booking.com group company ang responsable para sa pagproseso ng personal data na iyon.

Halimbawa, ang Booking.com B.V., na nasa Amsterdam, Netherlands, ang responsable para sa pagproseso ng data ng Trip Provider. Ang privacy statement na ito ay para din sa Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, na nasa São Paolo, Brazil, kapag nagpoproseso ng personal data ng mga accommodation partner sa Brazil.

Para malaman kung at hanggang saan responsable ang iba pang Booking.com group company para sa pagproseso ng iyong personal data, i-review ang impormasyong nasa ibaba. May impormasyon din sa iyong kasunduan sa Booking.com at ginawa itong available sa aming mga online platform (katulad ng mga page sa pag-sign up o platform sa procurement management). Puwede ka ring makipag-ugnayan sa amin sa dataprotectionoffice@booking.com.

Para sa iba pang impormasyon tungkol sa kung paano ginagamit ng Booking.com ang cookies sa mga nakalaang website at app ng Business Partner, tingnan ang aming Cookie Statement.

Mga term na ginagamit namin sa Privacy Statement na ito

Ang ibig sabihin ng “Trip” ay ang iba’t ibang travel product at service na puwedeng ma-order, kunin, i-purchase, bilhin, bayaran, rentahan, ibigay, i-reserve, i-combine, o gamitin ng mga end user, mula sa Trip Provider.

“Trip Provider” ang naglalaan ng accommodation (halimbawa: hotel, motel, apartment, bed and breakfast, landlord, at karaniwang tinutukoy bilang “accommodation partner”), attractions (halimbawa: mga (theme) park, museum, sightseeing tour), transportation provider (halimbawa: mga car rental, cruise, rail, airport ride, couch tour, transfer), tour operators, travel insurances, at iba pang travel o kaugnay na product o service na available paminsan-minsan para sa Trip Reservation sa aming mga platform.

“Trip Service” ang online purchase, order, (facilitated) payment, o reservation service na inaalok o na-enable ng Booking.com na may kinalaman sa iba’t ibang product at service na ginawang available paminsan-minsan para sa Trip Providers sa platform.

Ang ibig sabihin ng “Trip Reservation” ay ang pag-order, pag-purchase, pagbayad, booking, o pag-reserve ng Trip.

Pagkuha ng data

Ang personal data na kinokolekta ng Booking.com na may kinalaman sa Mga Business Partner ay nakadepende sa context ng business relationship at interaksyon sa Booking.com, mga ginawang desisyon ng Business Partner, at mga produkto, service, at feature na ginagamit nila.

Tandaan na ang mga data item sa mga section sa ibaba ay itinuturing lang na “personal data” kapag may kinalaman sa natural na tao (ibig sabihin, indibidwal na tao). Hindi itinuturing na “personal data” ang mga data item na ito kapag may kinalaman ito sa legal na tao o entity.

Kung Business partner ka sa estado ng California, USA, bukod pa sa impormasyon dito, mayroon kang ilang partikular na karapatang naka-outline sa section ng aming Privacy statement na maga-apply sa California.

Maaaring kasama sa personal data na kinokolekta ng Booking.com tungkol sa aming Mga Business Partner ang mga sumusunod:

Ang personal data na ibinibigay mo sa amin

Impormasyon na automatic naming kinokolekta

Depende sa business relationship, maaari ding automatic na kolektahin ng Booking.com ang impormasyon — kung saan ang ilan ay maaaring personal data. Kinokolekta ang data na ito kapag gumagamit ang Business Partner ng mga online service tulad ng registration forum, user account (halimbawa: para sa extranet o Partner Center), vendor management platform, o Booking.com app, tulad ng Pulse.

Maaaring kasama sa data na kinokolekta ang:

Ang personal data na ibinibigay mo sa amin tungkol sa iba

Sa pagbabahagi ng personal data ng iba pang indibidwal para sa mga layuning may kinalaman sa business — katulad ng data na pagmamay-ari ng mga staff member mo — kinukumpirma mong nasabihan ang mga indibidwal na ito tungkol sa paggamit ng Booking.com sa kanilang personal data alinsunod sa privacy statement na ito. Kinukumpirma mo ring nakuha mo ang lahat ng kinakailangang consent, ayon sa kinakailangan ng mga batas at regulasyong naaangkop sa iyo.

Ibang impormasyon na natanggap namin mula sa ibang source

Mga dahilan ng pagproseso

Ginagamit ng Booking.com ang dating inilarawan na impormasyon ng Business Partner, kung saan ang ilan ay maaaring personal data, ayon sa nauugnay, para sa mga sumusunod na layunin:

A. Registration at administration

Ginagamit ng Booking.com ang account details, contact details, at financial data para i-manage ang business relationship sa Business Partner. Kasama rito ang mga layunin para sa registration at verification.

Ang ilang impormasyon, kasama ang pangalan at address ng Business Partner, ay puwedeng gamitin para sa iba pang layunin alinsunod sa kasunduan ng Business Partner at Booking.com. Halimbawa nito ang paggamit sa contact details ng accommodation partner para i-enable ang Mga Trip Reservation sa kanilang property sa pamamagitan ng third party na website.

B. Customer service

Ginagamit ng Booking.com ang impormasyon na ibinigay ng Mga Business Partner (na maaaring may kasamang personal data) para magbigay ng mga support service — halimbawa: para sumagot sa mga request, tanong, at concern ng Mga Business Partner o customer.

C. Iba pang activity, kasama ang marketing

Kung hindi pa na-finalize ng Business Partner ang online registration, maaaring magpadala ang Booking.com ng paalala para kumpletuhin ang proseso ng registration. Naniniwala kami na ang dagdag na service na ito ay makakatulong sa aming Mga Business Partner (sa hinaharap) dahil nagbibigay-daan ito sa kanila na kumpletuhin ang registration nang hindi kinakailangang punan ulit ang lahat ng detalye ng registration.

Maaaring imbitahan ng Booking.com ang Mga Business Partner para dumalo at mag-host ng mga event na sa tingin namin ay may kaugnayan sa kanila o may interes sila. Maaari din naming gamitin ang personal data para mag-alok at mag-host ng mga online forum na ine-enable ang Mga Business Partner na maghanap ng mga sagot sa frequently asked questions tungkol sa offering at paggamit ng mga product at service ng Booking.com.

Ayon sa nauugnay na business relationship, gumagamit ang Booking.com ng personal data para sa mga communication, kasama ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga system o product update, pagpapadala ng newsletter ng Booking.com, pag-imbita sa Mga Business Partner na sumali sa mga referral program o competition (katulad ng Booking Hero) o para sa iba pang marketing communication. Kapag gumagamit kami ng personal data para sa mga direct marketing message sa electronic na paraan, mag-aalok kami ng mga naaangkop na option sa pag-opt out.

D. Messaging tools

Maaaring mag-alok ang Booking.com sa ilang Business Partner ng iba't ibang paraan ng pakikipag-usap sa mga (prospective o kasalukuyang) guest nito bago o pagkatapos ng reservation.

Maaari ding makipag-ugnayan ang Mga Business Partner sa Booking.com para i-forward ang impormasyon ng reservation o mga tanong sa mga guest, makipag-usap sa mga guest gamit ang mga alias email, na palaging kasama ang Booking.com bilang recipient.

Maaaring i-access ng Booking.com ang mga communication sa pagitan ng Mga Business Partner at guest. Gumagamit din kami ng mga automated na system para i-review, i-scan, at suriin ang mga communication para sa mga sumusunod na layunin:

Lahat ng communication na naipadala o natanggap gamit ang mga communication tool ng Booking.com ay tatanggapin at itatago ng Booking.com.

E. Analytics, mga improvement, at research:

Ginagamit ng Booking.com ang impormasyong ibinigay sa amin, na maaaring kasama ang personal data, para sa analytical na mga dahilan. Bahagi ito ng aming hangarin na ma-improve ang mga product at service ng Booking.com at pagandahin ang user experience.

Magagamit din ang data na ito para sa mga layunin ng testing, pag-troubleshoot, at para pagandahin ang functionality at quality ng mga online service ng Booking.com. Iniimbitahan din namin ang Mga Business Partner para lumahok sa mga survey at magsagawa ng market research paminsan-minsan.

Maaaring maimbitahan ang ilang piling Business Partner na sumali sa nakalaang online platform para makipag-interact sa Booking.com at/o magbahagi ng kanilang mga karanasan sa iba pang Business Partner.

Konsultahin ang impormasyong ibibigay ng Booking.com kapag inimbitahan kang sumali sa survey, market research, o online platform, para maintindihan kung paano posibleng maiba ang paggamit sa iyong personal data mula sa inilarawan sa Privacy Statement na ito.

F. Seguridad, pag-detect at pag-iwas sa panloloko

Ipinoproseso namin ang impormasyong ibinigay sa amin, na maaaring kasama ang personal data, para imbestigahan, iwasan, at matukoy ang panloloko at iba pang iligal o lumalabag na gawain. Ito ay maaaring personal data na ibinigay ng Business Partner sa Booking.com, halimbawa, para sa mga layunin ng verification bilang bahagi ng registration process, personal data na automatic na kinokolekta, o personal data na nakuha mula sa mga third party source (kasama ang mula sa mga guest).

Maaari ding gamitin ng Booking.com ang personal data para i-facilitate ang imbestigasyon at pagpapatupad ng mga competent na otoridad, kapag kailangan. Para sa mga layuning ito, maaaring ibahagi ang personal data sa mga otoridad na nagpapatupad ng batas.

Maaari ding gamitin ng Booking.com ang personal data para sa risk assessment at layuning panseguridad, kasama ang pag-authenticate ng mga user, at gumagamit kami ng mga third-party na service provider para sa third-party risk management. Nakakatulong sa amin ang mga provider na ito para suriin ang business risk profile ng aming Mga Business Partner. Maaari din silang magbigay sa amin ng mga third-party na due diligence report, na ayon sa pinapahintulutan ng naaangkop na batas, ay maaaring may posibleng impormasyon tungkol sa mga criminal conviction at paglabag ng mga may-ari o Mga Business Partner.

G. Legal at compliance

Sa ilang sitwasyon, kailangang gamitin ng Booking.com ang ibinigay na impormasyon (kung saan maaaring kabilang ang personal data) para isaayos at lutasin ang mga legal na problema o para sa pagsunod sa mga regulasyon, risk management, at compliance. Maaari din namin itong gamitin para ipatupad ang aming (mga) kasunduan sa Mga Business Partner o para lutasin ang reklamo o claim na nauugnay sa guest, ayon sa makatuwirang inaasahan, at alinsunod sa mga internal na policy at procedure.

Dagdag dito, posibleng kailangan naming ibahagi ang impormasyon tungkol sa aming Mga Business Partner (kasama ang personal data) kapag kailangan ng batas o mahigpit na kailangan para sumagot sa mga request mula sa mga competent na otoridad. Kasama rito ang mga tax authority, iba pang governmental at public authorities o local municipalities (halimbawa: nauugnay sa mga batas sa short-term rental).

Kung gumagamit kami ng mga automated na pamamaraan sa pagproseso ng personal data, na nagdudulot ng mga legal na epekto o lubos na nakakaapekto sa iyo o iba pang natural na tao, magpapatupad kami ng mga nararapat na hakbang para maprotektahan ang mga karapatan at kalayaan mo o ng naturang ibang tao. Kasama rito ang karapatan na makakuha ng human intervention.

Mga legal basis

Ayon sa naaangkop para sa mga layuning A at B, umaasa ang Booking.com sa legal basis na ang pagproseso ng iyong personal data ay kinakailangan para sa pagpapatupad ng kasunduan sa pagitan ng Business Partner at Booking.com. Kapag hindi ka nagbigay ng kinakailangang impormasyon, hindi mare-register ng Booking.com ang Trip Provider o hindi nito makakatrabaho ang Business Partner, at hindi rin kami makakapagbigay ng customer service.

Bilang konsiderasyon sa mga layuning C hanggang G, umaasa ang Booking.com sa lehitimong interes nito na maibigay ang mga service nito o makakuha ng mga service mula sa Mga Business Partner, para maiwasan ang panloloko at ma-improve ang mga service nito. Kapag gumagamit ng personal data para maisakatuparan ang lehitimong interes ng Booking.com o ng third party, ang mga karapatan at proteksyon ng impormasyon ng naapektuhang indibidwal ay palagi naming babalansehin sa mga karapatan at interes ng Booking.com at/o ng mga third party.

Para sa mga layuning F at G, umaasa rin ang Booking.com, kung saan naaangkop, sa compliance sa mga legal na obligasyon (tulad ng mga request na naaayon sa batas na mula sa mga tagapagpatupad ng batas). Bilang pangwakas, kung saan kailangan sa ilalim ng naaangkop na batas, kukunin ng Booking.com ang pahintulot mo bago iproseso ang personal data, kasama ang para sa marketing na mga layunin o kung hindi man, kapag hinihingi ng batas.

Kung gusto mong tutulan ang pagproseso na itinakda sa ilalim ng C hanggang E at hindi ka makahanap ng direktang paraan para hindi sumali (halimbawa: sa settings ng iyong account), kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.

Mga business partner sa California, pumunta sa section ng California ng Privacy statement na ito para sa iba pang impormasyon tungkol sa iyong mga partikular na karapatan at kung paano gamitin ang mga karapatang iyon.

Data sharing

Data sharing sa loob ng Booking Holdings Inc. corporate group

Bahagi ang Booking.com ng Booking Holdings Inc. corporate group. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa group, puntahan ang website ng Booking Holdings.

Maaaring makatanggap ang Booking.com ng personal data tungkol sa Mga Business Partner mula sa iba pang kumpanya sa Booking Holdings Inc. corporate group o maaaring magbahagi kami ng personal data ng Mga Business Partner sa mga kumpanyang iyon: Ginagawa ito para sa mga layuning inilarawan sa ibaba, na napapailalim sa anumang contractual term.

Para magbigay ng halimbawa ng inter-group collaboration na ito, malapit na nakikipagtulungan ang Booking.com sa Rentalcars.com para mag-alok ng mga ground transportation service sa mga customer nito, direkta man o sa pamamagitan ng aming Mga Business Partner.

Maaaring kailanganing magpalitan ng lahat ng kumpanya sa Booking Holdings Inc. group ng personal data ng Mga Business Partner para matiyak na napoprotektahan namin ang lahat ng user laban sa mga mapanlokong activity sa mga online platform nito.

Ang mga layunin para sa data sharing sa Booking Holdings Inc. group of companies ay:

Umaasa ang Booking.com sa aming lehitimong interes at ng mga Booking Holdings Inc. group company para makatanggap at magbahagi ng personal data katulad ng inilalarawan sa ilalim ng A hanggang D. Ito ay para makapagbigay ng mga service o makakuha ng mga service mula sa Mga Business Partner, kabilang ang pagpapaganda sa mga service na ito at maiwasan ang panloloko.

Kapag gumagamit ng personal data para maisakatuparan ang lehitimong interes ng Booking.com o ng third party, ang mga karapatan at interes ng naapektuhang indibidwal para protektahan ang kanyang personal data ay palaging babalansehin ng Booking.com sa mga karapatan at interes ng Booking.com o ng third party.

Para sa layuning E, umaasa ang Booking.com, kung saan naaangkop, sa compliance sa mga legal na obligasyon (tulad sa mga request na naaayon sa batas mula sa mga tagapagpatupad ng batas).

Kung gusto mong tutulan ang pagprosesong itinakda sa ilalim ng A hanggang D at hindi ka makahanap ng direktang paraan para hindi sumali (halimbawa: sa settings ng iyong account), kontakin ang dataprotectionoffice@booking.com.

Data sharing sa Booking.com Transport Limited

Ang Booking.com Transport Limited (“BTL”), na nakikipag-trade bilang Rentalcars.com, ay private limited liability company, na kasama sa ilalim ng mga batas ng United Kingdom at may mga opisina sa 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, United Kingdom.

Bahagi ang BTL ng Booking Holdings Inc. corporate group, at ang mga ground transportation service na inaalok sa mga website at app ng Booking.com ay pinapatakbo ng BTL sa ilalim ng Booking.com brand.

Pinapatakbo ng Booking.com B.V. ang BTL affiliate partner sign-up page at proseso ng account management. Ang impormasyong nakolekta mula sa Mga BTL Business Parter sa proseso ng pag-sign up at account management na ito, na maaaring may kasamang personal data, ay ibinabahagi sa BTL para sa mga layuning nakatakda sa Privacy Statement na ito.

Kung BTL Business Partner ka at may mga tanong o alalahanin ka tungkol sa pagproseso ng iyong personal data, o gusto mong gamitin ang mga karapatang mayroon ka sa ilalim ng Privacy Statement na ito, makipag-ugnayan sa BTL sa dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Mga pag-transfer ng international data

Ang transmission ng personal data ng Mga Business Partner, ayon sa inilalarawan sa Privacy Statement na ito, ay maaaring may pag-transfer sa ibang bansa ng data na ito. Maaaring ito ay sa mga bansa kung saan ang mga batas sa proteksyon ng data ay hindi masyadong kumprehensibo tulad ng bansa o mga bansa kung saan ka unang nagbigay ng impormasyon, kasama ang sa loob ng European Union. Sa mga ganitong sitwasyon, poprotektahan namin ang iyong personal data tulad ng inilarawan sa Privacy Statement na ito.

Kapag kinakailangan ng batas sa Europe, maglalagay kami ng mga naaangkop na pag-iingat para masigurong sumusunod ang mga pag-transfer na ito sa batas sa privacy sa Europe. Partikular dito, kapag na-transfer ang iyong personal data sa mga third-party service provider, gagawa at magpapatupad kami ng mga nararapat na contractual, organizational, at technical measure sa mga naturang provider.

Maaaring ipatupad ang mga hakbang na ito gamit ang “Mga Standard Contractual Clause”, na inaprubahan ng European Commission, sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga bansa kung saan maaaring i-transfer ang data, at sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga partikular na technical at organizational na hakbang sa security. Kapag naaangkop, maaari kang humiling sa amin ng kopya ng mga contractual na kasunduan na ito gamit ang contact details sa ibaba.

Seguridad

May mga ipinapatupad kaming procedure para maiwasan ang hindi authorized na pag-access sa, at ang hindi wastong paggamit ng, personal data.

Gumagamit kami ng mga naangkop na business system at procedure para protektahan at pangalagaan ang impormasyon, kasama na ang personal data. Gumagamit din kami ng mga security procedure, at technical at physical restriction para ma-access at magamit ang personal data sa aming mga server. Ang authorized personnel lang ang pinapayagang mag-access ng personal data habang nasa kanilang trabaho.

Data retention

Ire-retain namin ang personal data sa panahong tinutukoy naming kailangan para i-manage ang business relationship sa Business Partner, makapagbigay ng mga Booking.com service sa Business Partner, at sumunod sa mga naaangkop na batas (kabilang ang may kaugnayan sa document retention), lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan o claim sa anumang party, at maging kung kinakailangan para payagan kaming gawin ang aming business.

Napapailalim ang lahat ng personal data na nire-retain namin tungkol sa iyo bilang Business Partner sa Privacy Statement na ito at sa aming mga guideline sa internal retention. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa mga partikular na panahong ng retention para sa iba’t ibang uri ng personal data na ipinoproseso namin, makipag-ugnayan gamit ang contact details sa ibaba.

Mga pinili at karapatan mo

Depende sa lokasyon mo o ng Booking.com entity na nagpoproseso ng iyong personal data, maaaring magkakaibang karapatan ang naaangkop sa pagproseso ng data na iyon, ayon sa nakasaad sa privacy statement na ito. Ayon sa naaangkop:

Kung saan namin ginagamit ang iyong personal data batay sa pinahintulutan mo, may karapatan kang bawiin ang ibinigay mong consent anumang oras, na napapailalim sa naaangkop na batas. Kung saan namin ipinoproseso ang iyong personal data batay sa lehitimong interes o pampublikong interes, may karapatan ka ring tumutol anumang oras, na napapailalim sa naaangkop na batas.

Anuman ang iyong lokasyon o ang Booking.com entity kung saan ka nakakontrata, nakadepende kami sa aming Mga Business Partner para siguraduhin na ang personal data na hawak namin ay kumpleto, tama, at napapanahon. Ipaalam agad sa amin palagi ang anumang pagbabago o kung may mali sa iyong personal data.

Kung may mga kasunduan ang iyong business sa entity na iba sa Booking.com B.V. at gusto mo ng iba pang impormasyon tungkol sa relationship ng entity na iyon at ng Booking.com B.V, puwede kang makipag-ugnayan sa amin anumang oras. Dapat mo rin itong gawin kung gusto mong gamitin ang iyong mga karapatan tungkol sa personal data na naproseso tungkol sa iyo bilang bahagi ng business relationship na iyon.

Kontakin kami

Kung mayroon kang mga tanong, request, o alalahanin tungkol sa kung paano namin ipinoproseso ang iyong personal data, o gusto mong gamitin ang alinman sa mga karapatang mayroon ka sa ilalim ng Privacy statement na ito, makipag-ugnayan sa aming data protection officer sa dataprotectionoffice@booking.com. Puwede mo ring kontakin ang iyong local data protection authority.

Tinutugunan namin ang mga tanong, request, at concern na partikular na tungkol sa privacy na iniuulat sa amin gamit ang mga internal na policy at procedure batay sa mga naaangkop na batas, regulasyon at gabay sa privacy. Regular naming muling sinusuri at pinapahusay ang mga policy at procedure na ito at binibigyan namin ng konsiderasyon ang feedback ng Business Partner.

Mga pagbabago sa Privacy Statement na ito

Katulad ng patuloy na pagbabago ng aming business, paminsan-minsan ding nagbabago ang Privacy Statement na ito. Kung plano naming gumawa ng malalaking pagbabago o mga pagbabagong may epekto sa iyo, palagi kaming maagang makikikipag-ugnayan sa iyo. Kasama sa halimbawa ng ganitong pagbabago ang kung sisimulan naming iproseso ang iyong personal data para sa mga layuning hindi nakadetalye sa itaas.

 

Enero 11, 2023