Sekretessregler för samarbetspartners

Dessa sekretessregler förklarar hur företagsgruppen Booking.com behandlar personuppgifter om enskilda personer, anställda, ägare och representanter som agerar å våra (nuvarande, före detta och potentiella) samarbetspartners vägnar.

I detta dokument kan företag inom gruppen Booking.com hänvisas till som "vi", "oss", "vår" eller "Booking.com". Enskilda personer, anställda, ägare och representanter som agerar å våra samarbetspartners vägnar kan tillsammans eller separat hänvisas till som "du", "din" eller "samarbetspartners".

En samarbetspartner inom ramen för dessa sekretessregler kan vara

Observera att det för företag som använder våra "Booking.com for Business"-tjänster för att göra resebokningar åt sin personal istället är våra cookie- och sekretessregler för kunder som gäller.

Dessa sekretessregler gäller alla företag inom gruppen Booking.com som ansvarar för behandling av personuppgifter beträffande en samarbetspartner. Beroende på affärsrelationen kan olika företag inom gruppen Booking.com ansvara för behandlingen av dessa personuppgifter.

Booking.com B.V., beläget i Amsterdam, Nederländerna, ansvarar till exempel för behandlingen av reseleverantörsdata. Dessa sekretessregler gäller även för Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda, beläget i São Paolo, Brasilien, vid behandling av personuppgifter som rör boendepartners i Brasilien.

För att ta reda på om och i vilken utsträckning andra företag inom gruppen Booking.com ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter kan du läsa informationen nedan. Ditt avtal med Booking.com innehåller också information, och finns tillgänglig på våra onlineplattformar (till exempel registreringssidor eller plattformar för upphandlingshantering). Du kan även kontakta oss via dataprotectionoffice@booking.com.

För mer information om hur Booking.com använder cookies på appar och webbplatser för samarbetspartners kan du läsa våra regler om cookies.

Begrepp som vi använder i dessa sekretessregler

Med "resa" avses de olika reseprodukter och resetjänster som kan beställas, förvärvas, inhandlas, köpas, betalas, hyras, tillhandahållas, bokas, kombineras eller användas av konsumenter via reseleverantören.

"Reseleverantör" syftar på leverantörer av boende (t.ex. hotell, motell, lägenhet, bed & breakfast, hyresvärd, och hänvisas generellt till som "boendepartner"), sevärdheter och aktiviteter (t.ex. (tema)parker, museer, sightseeingturer), transport (t.ex. biluthyrning, kryssningar, tåg, taxi, transport till och från flygplatsen, bussturer, transfer), researrangörer, reseförsäkringsbolag och andra reseprodukter och resetjänster eller reserelaterade produkter och tjänster som kan vara bokningsbara på våra plattformar.

Med "resetjänst" avses köp, beställning, (facilitering av) betalning eller bokningstjänst online som erbjuds eller möjliggörs av Booking.com för diverse produkter och tjänster som görs tillgängliga av reseleverantörer på plattformen.

"Resebokning" betyder beställning, köp, betalning, bokning eller reservation av en resa.

Datainsamling

De personuppgifter som Booking.com samlar in gällande samarbetspartners beror på sammanhanget för affärsrelationen och interaktionen med Booking.com samt vilka val samarbetspartnern gjort och vilka produkter, vilken service och vilka tjänster de använder.

Observera att uppgifterna i avsnitten nedan endast anses vara "personuppgifter" när de gäller en fysisk person (det vill säga en individ). Dessa uppgifter anses inte vara "personuppgifter" när de gäller en juridisk person.

Om du är samarbetspartner i delstaten Kalifornien i USA har du, utöver informationen här, vissa ytterligare rättigheter som beskrivs i det avsnitt i våra sekretessregler som gäller för Kalifornien.

Personuppgifterna som Booking.com samlar in om våra samarbetspartners kan inkludera följande:

Personuppgifter du delar med oss

Uppgifter som vi samlar in automatiskt

Beroende på affärsrelationen kan Booking.com även samla in uppgifter automatiskt, varav vissa kan vara personuppgifter. Dessa uppgifter samlas in när en samarbetspartner använder onlinetjänster såsom ett registreringsformulär, ett användarkonto (till exempel för extranätet eller partnercentret), en plattform för leverantörshantering eller en Booking.com-app, till exempel Pulse.

De uppgifter som samlas in kan omfatta

Personuppgifter du delar med oss om andra

Genom att dela andra individers personuppgifter i affärsrelaterade syften, till exempel uppgifter om dina anställda, bekräftar du att dessa individer har informerats om att deras personuppgifter används av Booking.com i enlighet med dessa sekretessregler. Du bekräftar även att du erhållit det samtycke som är nödvändigt och som krävs enligt de lagar och regler som gäller dig.

Övriga uppgifter som vi tar emot från andra källor

Användning av information

Booking.com använder tidigare nämnda uppgifter från samarbetspartners, varav vissa kan vara personuppgifter, för följande ändamål (i tillämpliga fall):

A. Registrering och administrering

Booking.com använder kontouppgifter, kontaktuppgifter och finansiell data för att hantera affärsrelationen med samarbetspartnern. Detta omfattar registrerings- och verifieringsändamål.

Viss information, inklusive samarbetspartnerns namn och adress, kan användas för andra ändamål i enlighet med det avtal som ingåtts mellan samarbetspartnern och Booking.com. Ett exempel på detta är användning av en boendepartners kontaktuppgifter för att möjliggöra resebokningar på partnerns boende via en tredje parts webbplats.

B. Kundtjänst

Booking.com använder informationen från samarbetspartners (däribland personuppgifter) för att tillhandahålla supporttjänster – till exempel för att besvara kunders eller samarbetspartners förfrågningar, frågor eller funderingar.

C. Andra aktiviteter, inklusive marknadsföring

Om en potentiell samarbetspartner inte har slutfört sin onlineregistrering kan Booking.com skicka en påminnelse om att slutföra registreringsprocessen. Vi tror att denna tilläggstjänst är användbar för våra (framtida) samarbetspartners eftersom det gör det möjligt för dem att slutföra registreringen utan att behöva fylla i alla registreringsuppgifter från början.

Booking.com kan bjuda in samarbetspartners att delta i eller arrangera evenemang vi tror är relevanta eller av intresse för dem. Vi kan också använda personuppgifter för att erbjuda och driva onlineforum där samarbetspartners kan hitta svar på vanliga frågor om utbudet och användandet av Booking.coms produkter och tjänster.

Booking.com använder personuppgifter för kommunikation, inklusive för att tillhandahålla information om system- och produktuppdateringar, skicka ut Booking.coms nyhetsbrev, bjuda in samarbetspartners till att delta i värvningsprogram eller tävlingar (som Booking Hero) eller för övrig marknadsföringskommunikation, enligt vad som är relevant för affärsförhållandet. När vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring i elektronisk form kommer vi att erbjuda lämpliga alternativ för avanmälan.

D. Meddelandefunktioner

Booking.com kan erbjuda samarbetspartners olika sätt att kommunicera med sina (potentiella eller befintliga) gäster före eller efter en bokning.

Samarbetspartners kan också kontakta Booking.com för att vidarebefordra bokningsinformation eller frågor till gäster, eller för att kommunicera med gäster genom en alternativ mejladress, som alltid innefattar Booking.com som en mottagare.

Booking.com har åtkomst till kommunikationen mellan samarbetspartners och gäster. Vi använder även automatiserade system för att granska, skanna och analysera kommunikationen av följande skäl:

All kommunikation som skickas eller tas emot med Booking.coms kommunikationsverktyg tas emot och lagras av Booking.com.

E. Analys, förbättringar och undersökningar

Booking.com använder erhållna uppgifter, däribland personuppgifter, för analytiska ändamål. Detta ingår i vårt mål att förbättra Booking.coms produkter och tjänster och erbjuda en användarupplevelse.

Uppgifterna kan även användas för tester, felsökning och för att förbättra funktionerna i och kvaliteten på Booking.coms onlinetjänster. Vi bjuder även in samarbetspartners att delta i undersökningar och utför andra marknadsundersökningar då och då.

Vissa samarbetspartners kan bjudas in till att använda en onlineplattform för att interagera med Booking.com och/eller utbyta erfarenheter med andra samarbetspartners.

Läs den information som tillhandahålls av Booking.com när du bjuds in att delta i en undersökning eller marknadsundersökning eller vid användning av onlineplattformen för att ta reda på hur behandlingen av dina personuppgifter kan skilja sig från vad som beskrivs i dessa sekretessregler.

F. Säkerhet samt förhindrande och upptäckt av bedrägerier

Vi behandlar tillhandahållna uppgifter, däribland personuppgifter, för att utreda, förhindra och upptäcka bedrägerier och annan olaglig verksamhet. Det kan handla om personuppgifter som en samarbetspartner har tillhandahållit Booking.com, till exempel i verifieringssyfte som en del av registreringsprocessen, personuppgifter som samlats in automatiskt eller personuppgifter från tredjepartskällor (inklusive från gäster).

Booking.com kan även använda personuppgifter till att vid behov underlätta utredning och rättsliga åtgärder för behöriga myndigheter. Av dessa skäl kan personuppgifter komma att delas med brottsbekämpande myndigheter.

Booking.com kan även använda personuppgifter för riskbedömning och av säkerhetsskäl, bland annat för autentisering av användare, och vi använder tredjepartsleverantörer av tjänster för tredje parts riskhantering. Dessa leverantörer hjälper oss att bedöma våra samarbetspartners riskprofil. De kan också förse oss med tredje parts due diligence-rapporter som, i enlighet med tillämplig lag, kan innehålla eventuell information om brottsdomar och förseelser av ägare eller samarbetspartners.

G. Rättsliga tvister, lagar och regler

I vissa fall måste Booking.com använda den tillhandahållna informationen (däribland personuppgifter) för att hantera och lösa juridiska tvister eller i samband med rättsliga utredningar, för riskhantering och för efterlevnad av regler. Vi kan även använda den för att upprätthålla våra avtal med samarbetspartners eller för att utreda ett klagomål eller en begäran som rör en gäst i enlighet med vad som rimligen kan förväntas och med interna regler och förfaranden.

Vi ka dessutom behöva dela uppgifter om våra samarbetspartners (inklusive personuppgifter) när så krävs enligt lagen eller när det är strängt nödvändigt för att besvara förfrågningar av behöriga myndigheter. Detta innefattar skattemyndigheter, domstolar, statliga och offentliga myndigheter eller enskilda kommuner (till exempel beträffande korttidsuthyrningslagar).

Om vi använder automatiserade verktyg för att bearbeta personuppgifter som skapar rättsliga följder eller som på annat betydande sätt påverkar dig eller andra fysiska personer, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa dina eller den andra personens fri- och rättigheter. Detta innefattar rätten till personlig kontakt.

Rättsliga grunder

I tillämpliga fall grundar Booking.com för ändamål A och B sin rätt att behandla personuppgifter på att detta är nödvändigt för fullgörandet av avtalet mellan samarbetspartnern och Booking.com. Om den nödvändiga informationen inte tillhandahålls kan Booking.com inte registrera en reseleverantör eller på annat sätt jobba med en samarbetspartner, och inte heller erbjuda kundtjänst.

Vad gäller syftena C–G åberopar Booking.com sitt berättigade intresse av att tillhandahålla sina tjänster eller erhålla tjänster från samarbetspartners, förebygga bedrägeri och förbättra sina tjänster. Vid användandet av personuppgifter i Booking.coms eller tredje parts berättigade intresse kommer vi alltid att avväga den berörda personens rättigheter och dataskydd mot Booking.coms och/eller dennas tredje parts rättigheter och intressen.

När det gäller ändamålen i punkterna F och G baserar Booking.com i förekommande fall även sitt berättigade intresse på lagkrav (till exempel förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter). Slutligen, om så krävs enligt gällande lag, kommer Booking.com att inhämta ditt samtycke innan personuppgifter behandlas, till exempel för marknadsföring eller i andra sammanhang där lagen så kräver.

Om du vill invända mot den behandling som beskrivs i punkterna C–E och inte kan hitta ett sätt att välja bort den direkt (till exempel i dina kontoinställningar) kan du kontakta dataprotectionoffice@booking.com.

Om du är samarbetspartner i Kalifornien kan du gå till avsnittet om Kalifornien i dessa sekretessregler för att se mer information om dina särskilda rättigheter och hur du utövar dem.

Delning av data

Delning av data inom företagsgruppen Booking Holdings Inc.

Booking.com är en del av företagsgruppen Booking Holdings Inc. För mer information om gruppen kan du besöka Booking Holdings webbplats.

Booking.com kan ta emot personuppgifter om samarbetspartners från andra företag i företagsgruppen Booking Holdings Inc. eller dela samarbetspartners personuppgifter med dessa företag. Detta görs för de ändamål som beskrivs nedan, med förbehåll för eventuella avtalsvillkor.

För att ge ett exempel på detta samarbete inom gruppen har Booking.com ett nära samarbete med Rentalcars.com för att erbjuda marktransporttjänster till sina kunder, antingen direkt eller genom våra samarbetspartners.

Alla företag inom Booking Holdings Inc. kan behöva utbyta samarbetspartners personuppgifter för att säkerställa att de skyddar alla användare från bedrägeri på sina onlineplattformar.

Ändamålen för delning av data inom företagsgruppen Booking Holdings Inc. är som följer:

Booking.com grundar sig på vårt och företagsgruppen Booking Holdings Inc.:s berättigade intresse av att ta emot och dela personuppgifter såsom beskrivs i punkterna A–D för att tillhandahålla sina tjänster eller ta del av tjänster från samarbetspartners, bland annat för att förbättra dessa tjänster och förhindra bedrägeri.

Vid användandet av personuppgifter i Booking.coms eller tredje parts berättigade intresse kommer Booking.com alltid att avväga den berörda personens rättigheter till och intresse av att skydda sina uppgifter mot Booking.coms eller tredje parts rättigheter och intressen.

När det gäller ändamålet i punkt E baserar Booking.com även i förekommande fall sitt berättigade intresse på lagkrav (till exempel förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter).

Om du vill invända mot den behandling som beskrivs i punkterna A–D och inte kan hitta ett sätt att välja bort den direkt (till exempel i dina kontoinställningar) kan du kontakta dataprotectionoffice@booking.com.

Datadelning med Booking.com Transport Limited

Booking.com Transport Limited ("BTL"), även verksamt under namnet Rentalcars.com, är ett privat aktiebolag som lyder under brittisk lagstiftning och har sitt kontor på 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Storbritannien.

BTL är en del av företagsgruppen Booking Holdings Inc., och de marktransporttjänster som erbjuds via Booking.coms webbplatser och appar drivs av BTL under varumärket Booking.com.

Booking.com B.V. driver BTL:s registreringssida för affiliates och kontohantering. Informationen som samlas in från BTL:s samarbetspartners under denna registrerings- och kontohanteringsprocess, däribland personuppgifter, delas med BTL för de ändamål som anges i dessa sekretessregler.

Om du är en av BTL:s samarbetspartners och du har frågor eller funderingar kring behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt dessa sekretessregler kan du kontakta BTL på dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Internationella dataöverföringar

Överföring av samarbetspartners personuppgifter i enlighet med dessa sekretessregler kan innefatta överföring av personuppgifter utomlands. Detta kan vara till länder vars dataskyddslagar inte är lika omfattande som lagarna i det land eller de länder där du ursprungligen lämnade ut informationen, inklusive inom EU. I sådana fall skyddar vi dina personuppgifter i enlighet med dessa sekretessregler.

När så krävs enligt europeisk lag kommer vi att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att sådana överföringar följer europeisk integritetslagstiftning. När personuppgifter överförs till tredjepartsleverantörer av tjänster fastställer och vidtar vi till exempel lämpliga avtalsmässiga, organisatoriska och tekniska åtgärder med dem.

Dessa åtgärder kan fastställas med hjälp av standardavtalsparagrafer som godkänts av Europeiska kommissionen, genom att undersöka de länder som data kan överföras till och genom att införa specifika tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. I tillämpliga fall kan du be oss om en kopia av dessa avtalsvillkor med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Säkerhet

Vi har system för att förhindra oauktoriserad tillgång till och felaktigt användande av personuppgifter.

Vi använder lämpliga driftssystem och procedurer för att skydda och säkra information, inklusive personuppgifter. Vi använder också säkerhetsprocedurer samt tekniska och fysiska restriktioner för att begränsa tillgången till och användningen av personuppgifter på våra servrar. Endast auktoriserad personal har tillgång till personuppgifter i sitt arbete.

Lagring av data

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att hantera affärsrelationen till en samarbetspartner, erbjuda Booking.coms tjänster till en samarbetspartner, följa tillämpliga lagar (inklusive lagar om arkivering av handlingar), lösa konflikter eller klagomål med andra parter och vid andra tillfällen då det är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet.

Alla personuppgifter vi behåller om dig som samarbetspartner omfattas av dessa sekretessregler och våra interna riktlinjer för lagring. Om du har frågor om de specifika lagringstiderna för de olika typer av personuppgifter vi behandlar kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Dina val och rättigheter

Beroende på var du befinner dig eller var Booking.com-enheten som behandlar dina personuppgifter befinner sig kan olika rättigheter gälla för behandling av personuppgifter, såsom anges i dessa sekretessregler. Följande gäller i tillämpliga fall:

I de fall då vi använder dina personuppgifter med ditt samtycke har du rätt att ta tillbaka detta samtycke när som helst i enlighet med rådande lagstiftning. I de fall då vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse eller allmänt intresse har du också rätt att göra invändningar när som helst, i enlighet med rådande lagstiftning.

Oavsett var du befinner dig eller vilken Booking.com-enhet du ingått avtal med, förlitar vi oss på våra samarbetspartners för att säkerställa att de personuppgifter vi har är fullständiga, korrekta och aktuella. Informera oss omedelbart om dina personuppgifter ändras eller är felaktiga.

Om ditt företag har avtal med en annan enhet än Booking.com B.V. och du vill ha mer information om förhållandet mellan den enheten och Booking.com B.V. kan du kontakta oss när som helst. Du bör också kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter med hänsyn de personuppgifter om dig som behandlas som en del av denna affärsrelation.

Kontakta oss

Om du har frågor, förfrågningar eller funderingar angående användningen av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt dessa sekretessregler, kan du kontakta vårt dataskyddsombud via dataprotectionoffice@booking.com. Du kan även kontakta dina lokala myndigheter som handlägger dataskyddsfrågor.

Vi hanterar integritetsspecifika frågor, förfrågningar och problem som rapporteras till oss med hjälp av interna regler och förfaranden som baseras på gällande lagar, förordningar och vägledning om integritetsskydd. Vi granskar och förbättrar dessa regler och förfaranden regelbundet, och tar då även hänsyn till feedback från samarbetspartners.

Ändringar i dessa sekretessregler

Precis som vår verksamhet alltid förändras, ändras även dessa sekretessregler då och då. Om vi planerar att göra väsentliga ändringar eller förändringar som påverkar dig kommer vi alltid att kontakta dig i förväg. Ett exempel på en sådan förändring är om vi skulle börja behandla dina personuppgifter för ändamål som inte beskrivs ovan.

 

11 jan 2023