Vyhlásenia o ochrane súkromia a o používaní súborov cookie

 • Vyhlásenie o ochrane súkromia pre obchodných partnerov
 • Vyhlásenie o ochrane súkromia spoločnosti Booking Holdings Financial Services

Vyhlásenie o ochrane súkromia pre obchodných partnerov

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na všetkých obchodných partnerov spoločnosti Booking.com vrátane ubytovacích partnerov, iných poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu, poskytovateľov, ako aj zamestnancov, dodávateľov či zástupcov týchto strán.

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia vysvetľuje, ako skupina spoločností Booking.com spracúva osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov, zamestnancov, vlastníkov alebo zástupcov konajúcich v mene našich (existujúcich, bývalých alebo potenciálnych) Obchodných partnerov.

V tomto dokumente môžu byť spoločnosti skupiny Booking.com označované ako „my“, „nás“, „náš“ alebo „Booking.com“. Jednotlivci, zamestnanci, vlastníci alebo zástupcovia konajúci v mene našich Obchodných partnerov môžu byť spoločne alebo oddelene označovaní ako „vy“, „vaši“ alebo „Obchodní partneri“.

V kontexte tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia môže výraz „Obchodní partneri“ označovať:

 • poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,

 • cestovné agentúry,

 • predajcov tretích strán,

 • spoločnosti poskytujúce pozemnú dopravu,

 • poskytovateľov platobných služieb,

 • ostatných obchodných partnerov umožňujúcich Rezervácie služieb v cestovnom ruchu prostredníctvom svojich webových stránok a/alebo aplikácií (alebo inými prostriedkami),

 • a fyzické alebo právnické osoby udržiavajúce obchodný vzťah so spoločnosťou zo skupiny Booking.com.

Upozorňujeme, že na spoločnosti, ktoré na Rezerváciu služieb v cestovnom ruchu pre svojich zamestnancov využívajú našu službu „Booking.com for Business“, sa vzťahuje Vyhlásenie o ochrane súkromia a používaní cookies pre zákazníkov.

Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na akúkoľvek spoločnosť zo skupiny Booking.com zodpovednú za spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa Obchodného partnera. V závislosti od povahy obchodného vzťahu môžu byť za spracúvanie týchto osobných údajov zodpovedné rôzne spoločnosti zo skupiny Booking.com.

Napríklad za spracúvanie údajov Poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu zodpovedá spoločnosť Booking.com B.V. so sídlom v Amsterdame v Holandsku. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa tiež vzťahuje na spoločnosť Booking Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda so sídlom v São Paule v Brazílii v prípadoch, keď ide o spracúvanie osobných údajov súvisiacich s partnermi, ktorí sa nachádzajú v Brazílii.

Ak chcete zistiť, či a do akej miery sú za spracúvanie vašich osobných údajov zodpovedné iné spoločnosti zo skupiny Booking.com, prečítajte si informácie uvedené nižšie. Informácie sú uvedené aj vo vašej zmluve so spoločnosťou Booking.com a sú dostupné na našich online platformách (ako sú registračné stránky alebo platformy na správu objednávok). Prípadne nás môžete kontaktovať na adrese dataprotectionoffice@booking.com.

Ak chcete získať viac informácií o spôsobe, akým spoločnosť Booking.com využíva súbory cookie na webových stránkach a v aplikáciách určených pre Obchodných partnerov, pozrite si naše Vyhlásenie o používaní súborov cookie.

Pojmy, ktoré používame v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia

„Cesta“ označuje rôzne cestovné produkty a služby, ktoré je možné objednať, získať, zakúpiť, kúpiť, zaplatiť, prenajať, poskytnúť, rezervovať, spojiť alebo spotrebovať koncovými používateľmi od Poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu.

„Poskytovateľ služieb v cestovnom ruchu“ označuje poskytovateľa ubytovania (napr. hotel, motel, apartmán, ubytovanie typu bed and breakfast, prenajímateľ a všeobecne označovaný ako „partner“), atrakcií (napr. (tematický) zábavný park, múzeá, prehliadky), dopravy (napr. prenájmy áut, výletné lode, železničná doprava, taxi, letiskový transfer, autobusové prehliadky, prestupy), zájazdov, cestovného poistenia a akéhokoľvek iného produktu či služby, ktoré súvisia s cestovným ruchom a sú z času na čas dostupné na Rezerváciu služby v cestovnom ruchu na našich platformách.

„Služba v cestovnom ruchu“ označuje online nákup, objednávku, (sprostredkovanú) platbu alebo iné rezervačné služby ponúkané alebo umožnené spoločnosťou Booking.com, ktoré Poskytovatelia služieb v cestovnom ruchu z času na čas ponúkajú na platforme.

„Rezervácia služby v cestovnom ruchu“ označuje objednávku, nákup, platbu alebo rezerváciu služby v cestovnom ruchu.

Zhromažďovanie údajov

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Booking.com zhromažďuje v súvislosti s Obchodnými partnermi, závisia od kontextu obchodného vzťahu a interakcie so spoločnosťou Booking.com, rozhodnutí Obchodných partnerov a od využívaných produktov, služieb a funkcií.

Upozorňujeme, že položky údajov v nižšie uvedených častiach sa považujú za „osobné údaje“ len vtedy, keď sa týkajú fyzickej osoby (čiže jednotlivca). Tieto položky údajov sa nepovažujú za „osobné údaje“, ak sa týkajú právnickej osoby alebo subjektu.

Ak ste obchodným partnerom v štáte Kalifornia, USA, máte okrem tu uvedených informácií aj určité ďalšie práva uvedené v časti nášho vyhlásenia o ochrane súkromia týkajúcej sa Kalifornie.

Osobné údaje, ktoré spoločnosť Booking.com zhromažďuje o našich Obchodných partneroch, môžu zahŕňať:

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete

 • Kontaktné údajeOd našich Obchodných partnerov zhromažďujeme kontaktné údaje, ako sú meno a priezvisko, dátum narodenia (podľa potreby), adresy, obchodné e-mailové adresy, telefónne a faxové čísla.
 • Finančné údajeZhromažďujeme údaje potrebné na účely platby a fakturácie (vrátane vašich bankových údajov, čísla bankového účtu a IČ DPH) a údaje inak potrebné na spracúvanie dobropisov.
 • Overovacie údajeSpoločnosť Booking.com môže požiadať Obchodných partnerov (alebo ich zástupcov) o poskytnutie kópie registračných dokladov spoločnosti, ich občianskeho preukazu alebo pasu, fotografie, videa alebo iných relevantných informácií na účely overenia totožnosti Obchodného partnera. To môže to zahŕňať aj doklady o licenciách alebo informácie o daniach.
 • Iné údaje
  • Keď Obchodný partner komunikuje so spoločnosťou Booking.com, zhromažďujeme a spracúvame informácie o tejto komunikácii. Počas hovorov s naším centrom podpory je možné vykonávať živé počúvanie a hovory je možné nahrávať na účely kontroly kvality a školenia. Tieto záznamy môžu byť tiež použité na vybavovanie nárokov a na účely odhaľovania podvodov.
  • Nahrávky sa uchovávajú na obmedzený čas, kým sa automaticky vymažú, pokiaľ spoločnosť Booking.com nemá oprávnený záujem uchovávať nahrávku dlhšie. To sa stáva len v skutočne výnimočných prípadoch, ako je vyšetrovanie podvodov, dodržiavanie predpisov a právne účely.

Informácie, ktoré sú zhromažďované automaticky

V závislosti od obchodného vzťahu môže spoločnosť Booking.com zhromažďovať informácie aj automaticky – niektoré z nich môžu byť osobné údaje. Tieto údaje sa zhromažďujú, keď Obchodný partner využíva online služby, ako je registračný formulár, používateľský účet (napr. v extranete alebo centrume pre affiliate partnerov), platformu na správu pre dodávateľov alebo aplikáciu Booking.com, ako je napríklad Pulse.

Zhromaždené údaje môžu zahŕňať:

 • jazykové nastavenia,

 • IP adresu,

 • miesto,

 • nastavenia zariadenia,

 • operačný systém zariadenia,

 • informácie o protokole,

 • dobu používania,

 • požadovanú URL adresu,

 • správu o stave,

 • agenta používateľa (informácie o verzii prehliadača),

 • výsledok (zobrazenie údajov alebo rezervácia),

 • históriu prehľadávania,

 • ID rezervácie používateľa,

 • identifikátory zariadenia, ako napríklad ID systému Android, adresa MAC, IMEI,

 • a typ prezeraných údajov.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete o ďalších osobách

Zdieľaním osobných údajov iných jednotlivcov na obchodné účely – ako sú údaje patriace vašim zamestnancom – potvrdzujete, že títo jednotlivci boli informovaní o používaní ich osobných údajov spoločnosťou Booking.com v súlade s týmto vyhlásením o ochrane súkromia. Tiež potvrdzujete, že ste získali všetky potrebné súhlasy, ako to vyžadujú právne predpisy a nariadenia, ktoré sa na vás vzťahujú.

Ostatné údaje, ktoré získavame z iných zdrojov

 • Informácie o platobnej neschopnostiV prípade platobnej neschopnosti môže spoločnosť Booking.com získať informácie o Obchodných partneroch od správcov konkurznej podstaty, súdov alebo iných orgánov verejnej správy.
 • Údaje súvisiace so žiadosťami od orgánov presadzovania práva a daňových orgánovOrgány presadzovania práva alebo daňové orgány môžu kontaktovať spoločnosť Booking.com s dodatočnými informáciami o Obchodných partneroch v prípade, že sa ich týka vyšetrovanie.
 • Odhaľovanie a prevencia podvodov, riadenie rizík a dodržiavanie predpisovV určitých prípadoch a v súlade s príslušnými právnymi predpismi môže spoločnosť Booking.com potrebovať zhromažďovať údaje prostredníctvom zdrojov z tretích strán na účely odhaľovania a prevencie podvodov, riadenia rizík a dodržiavania predpisov.

Účely spracúvania

Spoločnosť Booking.com používa podľa relevantných okolností spomenuté osobné údaje Obchodných partnerov (z ktorých niektoré môžu byť aj osobné) na nasledujúce účely:

A. Registrácia a správa

Spoločnosť Booking.com používa údaje o účte, kontaktné údaje a finančné údaje na riadenie obchodného vzťahu s Obchodným partnerom. To zahŕňa účely registrácie a overenia.

Niektoré informácie vrátane mena a adresy Obchodného partnera možno použiť na iné účely v súlade so zmluvou uzatvorenou medzi Obchodným partnerom a spoločnosťou Booking.com. Príkladom môže byť použitie kontaktných údajov partnera na umožnenie Rezervácií služieb v cestovnom ruchu v jeho ubytovaní prostredníctvom webovej stránky tretej strany.

B. Zákaznícka podpora

Spoločnosť Booking.com používa údaje poskytnuté Obchodnými partnermi (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje) na poskytovanie služieb podpory, ako napr. pri reagovaní na žiadosti či otázky zo strany Obchodných partnerov alebo zákazníkov.

C. Ďalšie činnosti vrátane marketingu

Ak potenciálny Obchodný partner nedokončil online registráciu, spoločnosť Booking.com mu môže poslať pripomienku na dokončenie procesu registrácie. Veríme, že táto doplnková služba je užitočná pre našich (budúcich) Obchodných partnerov, pretože im umožňuje dokončiť registráciu bez toho, aby museli znova vypĺňať všetky registračné údaje.

Spoločnosť Booking.com môže vyzvať Obchodných partnerov, aby sa zúčastnili alebo usporiadali podujatia, o ktorých si myslíme, že by mohli byť pre nich relevantné alebo zaujímavé. Osobné údaje môžeme použiť aj na ponúkanie a organizovanie online fór, ktoré umožňujú Obchodným partnerom nájsť odpovede na často kladené otázky o ponuke a používaní produktov a služieb spoločnosti Booking.com.

Ako je to relevantné pre obchodný vzťah, spoločnosť Booking.com používa osobné údaje na komunikáciu vrátane poskytovania informácií o aktualizáciách systému alebo produktov, zasielanie newsletteru Booking.com, pozývanie Obchodných partnerov na účasť v odporúčacích programoch alebo súťažiach (ako je Booking Hero) alebo na účely inej marketingovej komunikácie. V prípade, že používame osobné údaje na posielanie priamej marketingovej komunikácie v elektronickej forme, ponúkneme príslušné možnosti odhlásenia sa z odberu.

D. Nástroje na posielanie správ

Spoločnosť Booking.com môže Obchodným partnerom ponúkať rôzne spôsoby komunikácie s (potenciálnymi alebo existujúcimi) hosťami pred alebo po rezervácii.

Obchodní partneri môžu tiež kontaktovať spoločnosť Booking.com, aby preposlali informácie o rezervácii alebo otázky hosťom, alebo mohli komunikovať s hosťami pomocou alias e-mailov, ktoré vždy zahŕňajú spoločnosť Booking.com ako príjemcu.

Spoločnosť Booking.com môže pristupovať ku komunikácii medzi Obchodnými partnermi a hosťami. Používame tiež automatizované systémy na kontrolu, skenovanie a analýzu komunikácie na nasledujúce účely:

 • bezpečnosť,

 • prevencia podvodov,

 • dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek,

 • vyšetrovanie možného nevhodného správania,

 • vývoj a zlepšovanie produktu,

 • výskum,

 • zapojenie zákazníkov (vrátane poskytovania informácií hosťom alebo ponúk, o ktorých sa domnievame, že by ich mohli zaujímať),

 • zákaznícka alebo technická podpora.

Komunikácia odoslaná alebo prijatá prostredníctvom komunikačných nástrojov Booking.com bude spoločnosťou Booking.com prijímaná a ukladaná.

E. Analýza, zlepšovanie a prieskum:

Spoločnosť Booking.com používa poskytnuté údaje, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje, na analytické účely. Je to súčasť našej snahy o zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Booking.com a zvyšovanie používateľského komfortu.

Tieto údaje môžu byť použité aj na testovacie účely, riešenie problémov a na zlepšenie funkčnosti a kvality online služieb spoločnosti Booking.com. Občas pozývame Obchodných partnerov, aby sa zúčastnili na prieskumoch a vykonávame ďalšie prieskumy trhu.

Niektorí Obchodní partneri môžu byť pozvaní, aby sa pripojili k špecializovanej online platforme určenej na interakciu so spoločnosťou Booking.com a/alebo na výmenu skúseností s ostatnými Obchodnými partnermi.

Informácie o tom, ako sa s vašimi osobnými údajmi môže zaobchádzať inak, než je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, nájdete v informáciách, ktoré vám spoločnosť Booking.com poskytne, keď vás pozve na účasť na prieskume, prieskume trhu alebo na zapojenie sa do online platformy.

F. Bezpečnosť, odhaľovanie a prevencia podvodov

Nám poskytnuté údaje, ktoré môžu obsahovať osobné údaje, spracúvame na účely vyšetrovania, prevencie a odhaľovania podvodov a iných nelegálnych aktivít. Môžu to byť osobné údaje, ktoré Obchodný partner poskytol spoločnosti Booking.com, napr. na účely overenia počas procesu registrácie, osobné údaje, ktoré sú zhromažďované automaticky, alebo osobné údaje získané od tretích strán (vrátane údajov od hostí).

Spoločnosť Booking.com môže v prípade potreby použiť osobné údaje aj na uľahčenie vyšetrovania a presadzovania práva príslušnými orgánmi. Na tieto účely môžu byť osobné údaje zdieľané s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Spoločnosť Booking.com môže osobné údaje použiť aj na účely vyhodnocovania rizík a bezpečnosti vrátane overenia používateľov. Na riadenie rizík tretích strán využívame poskytovateľov služieb tretích strán. Títo poskytovatelia nám pomáhajú posúdiť rizikový profil podnikania našich Obchodných partnerov. Môžu nám tiež poskytnúť správy o hĺbkových previerkach tretích strán, ktoré v súlade s príslušnými právnymi predpismi môžu obsahovať prípadné informácie o trestnoprávnych rozsudkoch a prečinoch vlastníkov alebo Obchodných partnerov.

G. Právne účely a dodržiavanie právnych predpisov

V niektorých prípadoch potrebuje spoločnosť Booking.com použiť poskytnuté informácie (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje) na riešenie právnych sporov alebo na vyšetrovania regulačných orgánov, riadenie rizík a dodržiavanie právnych predpisov. Môžeme ich použiť aj na vymáhanie našej zmluvy (zmlúv) s Obchodnými partnermi alebo na riešenie sťažnosti alebo nároku týkajúceho sa hosťa, a to podľa primeraného očakávania a v súlade s internými podmienkami a postupmi.

Okrem toho možno budeme musieť zdieľať informácie o Obchodných partneroch (vrátane osobných údajov), ak to vyžadujú právne predpisy alebo je to nevyhnutne potrebné na to, aby sme reagovali na žiadosti príslušných orgánov. Patria sem daňové úrady, súdy, iné vládne a verejné orgány alebo miestne samosprávy (napr. v súvislosti s právnymi predpismi o krátkodobom prenájme).

Ak na spracúvanie osobných údajov použijeme automatizované postupy, ktoré vyvolávajú právne účinky alebo sa významne dotýkajú vás alebo iných fyzických osôb, prijmeme vhodné opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd alebo iných osôb. To zahŕňa právo vymôcť zásah ľudského činiteľa.

Právny základ

Pri účeloch uvedených v bodoch A a B sa spoločnosť Booking.com opiera o právny základ, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi Obchodným partnerom a spoločnosťou Booking.com. V prípade, že požadované údaje nebudú poskytnuté, spoločnosť Booking.com nemôže vykonať registráciu Poskytovateľa služieb v cestovnom ruchu, iným spôsobom spolupracovať s Obchodným partnerom ani poskytovať zákaznícku podporu.

Vzhľadom na účely uvedené v bodoch C až G spoločnosť Booking.com vychádza zo svojho oprávneného záujmu poskytovať svoje služby a prijímať služby od Obchodných partnerov, predchádzať podvodom a zlepšovať svoje služby. Pri používaní osobných údajov, ktoré slúžia oprávnenému záujmu spoločnosti Booking.com alebo tretej strany, budeme vždy vyvažovať práva dotknutej osoby a ochranu jej informácií s právami a záujmami spoločnosti Booking.com a/alebo tretej strany.

Na účely F a G sa spoločnosť Booking.com v relevantných prípadoch spolieha aj na dodržiavanie zákonných povinností (napríklad zákonných požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní). Ak je to potrebné v rámci príslušných právnych predpisov, spoločnosť Booking.com si vyžiada váš súhlas pred spracúvaním vašich osobných údajov vrátane marketingových účelov alebo ak to inak vyžadujú právne predpisy.

Ak chcete vzniesť námietku proti spracúvaniu uvedenému v bodoch C až E a nemôžete nájsť spôsob, ako sa priamo odhlásiť z odberu (napríklad v nastaveniach svojho účtu), kontaktujte dataprotectionoffice@booking.com.

Obchodní partneri v Kalifornii, viac informácií o svojich konkrétnych právach a spôsobe ich uplatnenia nájdete v časti tohto vyhlásenia o ochrane súkromia týkajúcej sa Kalifornie.

Zdieľanie údajov

 • Zdieľanie s pridruženými spoločnosťamiNa podporu používania služieb Booking.com môžu byť vaše informácie (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje) zdieľané s členmi skupiny spoločností Booking.com. Všetky potrebné informácie o skupine spoločností Booking.com nájdete na stránke O Booking.com.
 • Zdieľanie s tretími stranamiÚdaje Obchodných partnerov (ktoré môžu zahŕňať osobné údaje) zdieľame s tretími stranami tak, ako to umožňujú právne predpisy a ako je to opísané nižšie:
  • Poskytovatelia služieb (vrátane dodávateľov). Osobné údaje zdieľame s vybranými poskytovateľmi služieb tretích strán na účely poskytovania našich služieb a produktov, prevencie a odhaľovania podvodov, uchovávania údajov, podpory našich obchodných procesov iným spôsobom alebo vykonávania obchodnej činnosti v našom mene.
  • Poskytovatelia platobných služieb a iné finančné inštitúcie. Na účely spracúvania platieb medzi Obchodným partnerom a spoločnosťou Booking.com alebo medzi hosťom a Obchodným partnerom sú príslušné osobné údaje zdieľané s poskytovateľmi platobných služieb a inými finančnými inštitúciami.
  • Kontrola zoznamu sankcií alebo riadenie rizík podľa požiadaviek platných právnych predpisov.
  • Povinné zverejňovanie. Ak je to zo zákona nevyhnutné na poskytovanie našich služieb, v súdnom konaní alebo na ochranu našich práv alebo práv ostatných členov skupiny Booking Holdings Inc. alebo jej používateľov, poskytujeme osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní, vyšetrovacím organizáciám alebo iným členom skupiny.
 • Zdieľanie a poskytovanie súhrnných údajovMôžeme zdieľať informácie s tretími stranami v súhrnnej forme a/alebo inej forme, ktorá neumožňuje príjemcovi identifikovať vás, napríklad na účely analýzy odvetvia alebo demografického profilovania.

Zdieľanie údajov v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc.

Spoločnosť Booking.com je súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc. Viac informácií o skupine nájdete na webovej stránke Booking Holdings.

Spoločnosť Booking.com môže získať osobné údaje o Obchodných partneroch od iných spoločností zo skupiny spoločností Booking Holdings Inc. alebo môžeme s týmito spoločnosťami zdieľať osobné údaje Obchodných partnerov. Deje sa tak na účely opísané nižšie a v súlade so zmluvnými podmienkami.

Ako príklad takejto spolupráce medzi spoločnosťami zo skupiny môžeme uviesť úzku spoluprácu spoločnosti Booking.com so spoločnosťou Rentalcars.com, ktorá ponúka svojim zákazníkom služby pozemnej dopravy, a to buď priamo, alebo prostredníctvom našich Obchodných partnerov.

Všetky spoločnosti v rámci skupiny Booking Holdings Inc. môžu potrebovať výmenu osobných údajov Obchodných partnerov, aby sme zabezpečili ochranu všetkých používateľov pred podvodnými aktivitami na svojich online platformách.

Účely zdieľania údajov v rámci skupiny spoločností Booking Holdings Inc. zahŕňajú:

 • A. Poskytovanie služieb vrátane rezervačných služieb, správu účtov Obchodných partnerov (vrátane správy dodávateľov) a poskytovanie podpory;

 • B. Predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie podvodných a iných nezákonných činností;

 • C. Analytické účely a zlepšovanie produktov;

 • D. Prispôsobenie online služieb alebo odosielanie marketingových materiálov so súhlasom príjemcu (alebo iným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi);

 • E. Zabezpečenie súladu s podmienkami a príslušnými právnymi predpismi;

Spoločnosť Booking.com sa spolieha na náš oprávnený záujem a oprávnený záujem spoločností zo skupiny Booking Holdings Inc. prijímať a zdieľať osobné údaje, ako je opísané v bodoch A až D. Je to za účelom poskytovania služieb alebo získavania služieb od Obchodných partnerov, vrátane zlepšovania týchto služieb a prevencie podvodov.

Pri používaní osobných údajov, ktoré slúžia oprávnenému záujmu spoločnosti Booking.com alebo tretej strany, bude spoločnosť Booking.com vždy vyvažovať práva a záujmy dotknutej osoby pri ochrane jej osobných údajov s právami a záujmami spoločnosti Booking.com alebo tretej strany.

Na účely uvedené v bode E sa spoločnosť Booking.com v relevantných prípadoch spolieha aj na dodržiavanie zákonných povinností (napríklad v záležitostiach zákonných požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní).

Ak chcete vzniesť námietku proti spracúvaniu uvedenému v bodoch A až D a nemôžete nájsť spôsob, ako sa priamo odhlásiť z odberu (napríklad v nastaveniach svojho účtu), kontaktujte dataprotectionoffice@booking.com.

Zdieľanie údajov so spoločnosťou Booking.com Transport Limited

Spoločnosť Booking.com Transport Limited (ďalej len „BTL“), ktorá obchoduje pod názvom Rentalcars.com, je súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným podliehajúca zákonom Spojeného kráľovstva so sídlom na adrese 6 Goods Yard Street, Manchester, M3 3BG, Spojené kráľovstvo.

Spoločnosť BTL je súčasťou skupiny spoločností Booking Holdings Inc. a služby pozemnej dopravy ponúkané na webových stránkach a v aplikáciách Booking.com prevádzkuje spoločnosť BTL pod značkou Booking.com.

Spoločnosť Booking.com B.V. prevádzkuje stránku na registráciu affiliate partnerov spoločnosti BLT a proces správy účtu. Informácie zhromaždené od Obchodných partnerov spoločnosti BTL počas tohto procesu registrácie a správy účtu, ktoré môžu zahŕňať osobné údaje, sú zdieľané so spoločnosťou BTL na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia.

Ak ste Obchodným partnerom spoločnosti BTL a máte otázky alebo pochybnosti týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo si chcete uplatniť práva, ktoré vám vyplývajú z tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia, kontaktujte spoločnosť BTL na adrese dataprotectionofficer@rentalcars.com.

Medzinárodný prenos údajov

Prenos osobných údajov Obchodných partnerov, ako je opísané v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia, môže zahŕňať prenos týchto údajov do zahraničia. Môže sa jednať o krajiny, ktorých právne predpisy na ochranu údajov nie sú také komplexné ako právne predpisy krajiny alebo krajín, v ktorých ste pôvodne poskytli informácie, vrátane Európskej únie. V takých prípadoch budeme chrániť vaše osobné údaje tak, ako je uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia.

Ak to vyžadujú európske právne predpisy, zavedieme vhodné záruky, aby sme zabezpečili, že takéto prenosy budú v súlade s európskymi právnymi predpismi na ochranu súkromia. Predovšetkým pri prenášaní osobných údajov k poskytovateľom služieb tretích strán prijímame a implementujeme spolu s takýmito poskytovateľmi vhodné zmluvné, organizačné a technické opatrenia.

Tieto opatrenia možno zaviesť pomocou "Štandardných zmluvných doložiek", ktoré schválila Európska komisia, a to preskúmaním krajín, do ktorých sa údaje môžu prenášať, a zavedením osobitných technických a organizačných bezpečnostných opatrení. V prípade potreby nás môžete požiadať o kópiu týchto zmluvných dohôd prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie.

Bezpečnosť

Máme zavedené postupy, ktoré zamedzujú neoprávneným osobám prístup k osobným údajom a predchádzajú ich zneužitiu.

Na ochranu a zabezpečenie údajov vrátane osobných údajov používame náležité obchodné systémy a postupy. Zároveň využívame bezpečnostné postupy a technické i fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom a ich použitia na našich serveroch. Prístup k osobným údajom má iba autorizovaný personál, ktorý s údajmi pracuje.

Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať, pokým to bude potrebné na správu obchodného vzťahu s Obchodným partnerom, na poskytovanie služieb spoločnosti Booking.com Obchodnému partnerovi a na dodržiavanie príslušných právnych predpisov (vrátane právnych predpisov týkajúcich sa uchovávania dokumentov), na riešenie sporov alebo nárokov s ktoroukoľvek stranou a na ďalšie účely, ktoré sú potrebné na vykonávanie našej obchodnej činnosti.

Všetky osobné údaje, ktoré o vás ako o Obchodnom partnerovi uchovávame, podliehajú tomuto Vyhláseniu o ochrane súkromia a našim interným pravidlám uchovávania. Ak máte otázky týkajúce sa konkrétnych období uchovávania rôznych typov osobných údajov, ktoré spracúvame, kontaktujte nás pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Vaše možnosti a práva

V závislosti od toho, kde sa nachádzate, alebo od toho, ktorý subjekt spoločnosti Booking.com spracúva vaše osobné údaje, sa môžu na spracúvanie osobných údajov uplatňovať rôzne práva tak, ako je to uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane súkromia. V relevantných prípadoch:

 • Môžete nás požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

 • Môžete nás informovať o akýchkoľvek zmenách svojich osobných údajov alebo nás môžete požiadať o úpravu osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.

 • V určitých situáciách nás môžete požiadať o vymazanie, zablokovanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, alebo môžete vzniesť námietku voči konkrétnym spôsobom, akými používame vaše osobné údaje.

 • V určitých situáciách nás tiež môžete požiadať o zaslanie vami poskytnutých osobných údajov tretej strane.

Ak používame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo v súlade s platnými právnymi predpismi tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, máte tiež právo kedykoľvek namietať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate, alebo s ktorým subjektom spoločnosti Booking.com máte uzatvorenú zmluvu, sa spoliehame na našich Obchodným partnerov, že zabezpečia, že osobné údaje, ktorými disponujeme, budú úplné, presné a aktuálne. O akýchkoľvek zmenách alebo nepresnostiach vo vašich osobných údajoch nás hneď informujte.

Ak má vaša spoločnosť zmluvy s iným subjektom ako spoločnosť Booking.com B.V. a chceli by ste získať ďalšie informácie o vzťahu medzi týmto subjektom a spoločnosťou Booking.com B.V., môžete nás kedykoľvek kontaktovať. Mali by ste tak urobiť aj vtedy, ak si chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa osobných údajov, ktoré sa o vás spracúvajú v rámci tohto obchodného vzťahu.

Kontaktujte nás

V prípade otázok, požiadaviek alebo nejasností týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo v prípade, že chcete uplatniť niektoré zo svojich práv vyplývajúcich z tohto Vyhlásenia o ochrane súkromia, kontaktujte našu zodpovednú osobu pre ochranu údajov na adrese dataprotectionoffice@booking.com. Môžete sa tiež obrátiť na miestne úrady na ochranu osobných údajov.

Otázky, požiadavky a obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sú nám nahlásené, riešime pomocou interných podmienok a postupov vychádzajúcich z príslušných právnych predpisov, nariadení a pokynov o ochrane súkromia. Tieto podmienky a postupy pravidelne prehodnocujeme a vylepšujeme, pričom zohľadňujeme aj spätnú väzbu od Obchodných partnerov.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane súkromia

Tak ako sa naše podnikanie neustále mení, aj toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa priebežne mení. Ak plánujeme vykonať podstatné zmeny alebo zmeny, ktoré sa vás budú týkať, vždy vás budeme vopred kontaktovať. Príkladom tohto druhu zmeny by bolo, keby sme začali spracúvať vaše osobné údaje na účely, ktoré nie sú uvedené vyššie.

Jan 11, 2023