Extranet

Bằng việc đăng nhập, Quý vị đồng ý với Các Điều Khoản Sử Dụng cùng Chính Sách Bảo Mật và Cookie của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bảo mật của Quý vị.

Hãy giữ bí mật thông tin đăng nhập của Quý vị.
Vì Quý vị được quyền biết các thông tin nhạy cảm của khách hàng, nên chúng tôi yêu cầu Quý vị giữ tên đăng nhập và mật khẩu của mình tuyệt đối bí mật.
Truy cập trang web của chúng tôi một cách an toàn.
Dù Quý vị có sử dụng Chrome, Firefox, Internet Explorer hay bất cứ trình duyệt nào khác, đường dẫn URL của Quý vị phải luôn luôn là https://admin.booking.com.
Cẩn trọng hơn nữa.
Tùy vào trình duyệt sử dụng, có thể Quý vị sẽ thấy một số dấu hiệu bảo mật tăng cường - thanh địa chỉ web sẽ có màu xanh lá hoặc xuất hiện biểu tượng ổ khóa.